Garantie

Mocht er onverhoopt iets aan uw aankoop mankeren dan is dat geen probleem. Sinuss geeft op alle producten 2 jaar garantie. Breng per email ons op de hoogte van de klacht met vermelding van uw gegevens, ordernummer en/of aankoop datum.

Retouren

U heeft de mogelijkheid uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te retourneren. U dient het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retour te zenden. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid kunt een retouraanvraag kunt u een email sturen onder vermelding van uw gegevens en bestelnummer.

Technische Ondersteuning

Bij Sinuss zijn we altijd bereid om je technische en/of specifieke technische productvragen goed te beantwoorden. U kunt uw vraag per email aan ons stellen, maar u kunt ook natuurlijk langs komen in onze winkel. Ook voor hulp bij een technisch ontwerp of zelfs het ontwerpen en/of bouwen van een schakeling kun je bij ons terecht. Afhankelijk van de complexiteit van de ondersteuning kan er een bijdrage gevraagd worden voor de tijd en materiaal die hiervoor nodig is.

Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel van UNETO-VNI van toepassing.

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (hierna te-noemen "AVED"), toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen "de ondernemer") als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen "het product") optreedt.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfreguleringsafspraken van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997.

I Algemene bepalingen

Toepasselijke bepalingen

 1. Nederlands recht is van toepassing.

 2. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de AVED daarvan afwijken.

 3. De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zoverschriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer en een consument (=-klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Kwaliteit

 1. De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging.

 2. Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Betaling

 1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.

 2. Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Termijnen

 1. Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

Klachten

 1. Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend.

 2. In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Koop op proef

 1. Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het moment van de aflevering.

Niet afgehaalde producten

 1. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen -waarvan de laatste bij aangetekend schrijven - van de ondernemer aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Prijzen

 1. Indien vóór de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is de ondernemer gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen.

Incasso

 1. Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de ondernemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.

Schadevergoeding

 1. De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van - al dan niet in verband met het verkochte - verrichte (reparatie-installatie-) werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt

 2. De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen wordenvoorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bij wege van bindend advies overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig de in artikel 11 bepaalde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschil vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

 3. Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Geschillenoplossing door de rechter

 1. Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 2. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

 3. De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten opzichte van de consument borg voor de nakoming van het in artikel 19 genoemde bindend advies; een en ander tenzij de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt een maximum van €-2.269,- per bindend advies. De borgstelling geldt nimmer voor gevolgschade

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 4 oktober 1996 onder nummer 114/1996. Uneto 1996-628